Home » Giải pháp » Giám sát điện năng, chốt chỉ số công tơ theo ca

Giám sát điện năng, chốt chỉ số công tơ theo ca

Giám sát điện năng, chốt chỉ số công tơ theo ca

Giám sát điện năng, chốt chỉ số công tơ theo ca giúp lãnh đạo công ty đánh giá suất tiêu hao điện năng và đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng của nhà máy

Với hệ thống này, lãnh đạo nhà máy có thể làm được những việc sau đây

Chốt chỉ số điện năng theo nhiều điều kiện như theo giờ, theo ca, theo ngày, theo điều kiện phụ tải
Lập bảng thống kê sử dụng năng lượng theo giờ, theo ca, theo từng phân xưởng
Tính toán suất tiêu hao điện năng / sản phẩm
1. Chốt chỉ số công tơ (điện năng)

Việc chốt chỉ số công tơ tự động giúp lãnh đạo công ty có đầy đủ số liệu điện năng theo giờ, theo ca. Những số liệu này có thể giúp đánh giá chất lượng làm việc của ca, của nhân viên vận hành máy, quyết định khen thưởng, kỷ luật về sau. Số liệu chốt có thể giúp lãnh đạo biết được lúc nào máy ngừng hoạt động hoặc khoảng thời gian chạy máy không hiệu quả

2. Lập bảng thống kê sử dụng điện năng

Bảng kê này có thể giúp đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng của từng ca sản xuất hoặc so sánh hiệu quả giữa các ca, giữa các phân xưởng giúp nâng cao hiệu quả sử dụng điện năng trong nhà máy bằng cách phát huy cách làm của ca sản xuất hoặc của phân xưởng sản xuất hiệu quả.

3. Tính toán suất tiêu hảo điện năng / sản phẩm

Việc tính toán suất tiêu hao điện năng nhằm giúp xây dựng giá thành sản phẩm phù hợp. Tính được % giá của điện năng khi đưa vào sản phẩm. Có thể so sánh suất tiêu hao điện năng với các đơn vị cùng ngành để có các quyết định cải tổ cần thiết